Grupa 12 kroków ku pełni życia

12 KROKÓW KU PEŁNI ŻYCIA –  to terapeutyczny program pracy nad własną osobowością w systemie INDYWIDUALNYM i GRUPOWYM.

Zapraszamy do udziału osoby, które:

  • chcą lepiej zrozumieć siebie i rozwinąć własną osobowość
  • pragną poznać Boga lub pogłębić relacje z Nim
  • mają trudności z wyrażaniem uczuć
  • mają kłopot z własnymi uczuciami i nie umieją sobie z nimi radzić
  • mają problem w nawiązywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi
  • mają problem w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie czy z innymi ludźmi
  • czują “zadrę w sercu” do kogoś, kto je zranił
  • przeżywają niepewność wobec siebie samego, (brak akceptacji siebie)
  • nie czują się pewnie, zwłaszcza wobec nowych zadań, w nowym środowisku
  • mają poczucie, że powinni być inni.

Terapia jest oparta na tekstach biblijnych. Przy wykorzystaniu wiedzy psychologicznej i współpracy z łaską Bożą można odkryć własną drogę ku pełni życia.

Praca osobista nie jest ograniczona tylko do spotkań. Do pracy poza spotkaniami uczestnicy otrzymują dodatkowe materiały. Grupa zostaje zamknięta po 3 pierwszych spotkaniach i liczy 10 – 12 uczestników.

Od przeżyć do „Wreszcie żyć”- program 12 kroków na podstawie książki „W szkole łaski i miłosierdzia”. Stać się znowu zdrową osobowością.

Głód życia wydaje się być głównym pragnieniem społeczeństwa zachodniego. Sytuacja dobrobytu materialnego nie przynosi człowiekowi poczucia spełnienia. Wprost przeciwnie z obserwacji  wynika, że co raz mniej ludzi czuje się szczęśliwymi. Za podwyższone tempo życia, potrzebę efektywności i elastyczności w naszej pracy często płacimy cenę naszych relacji, brakiem poczucia przynależności, samotnością i izolacją. Brak poczucia sensu życia przejawia się w nasileniu chorób psychicznych, zaburzeń zachowania oraz wzrastającej liczbie różnego rodzaju uzależnień. Księża często czują się przeciążeni i nieprzygotowani do stałego towarzyszenia ludziom w ich problemach związanych z rozwojem osobowości. Kręgi domowe, kręgi biblijne  nie stanowią odpowiedniej pomocy. Pomoc osobom, które przezywają trudności i kryzysy egzystencjalne nie jest łatwa dlatego psychoterapeuci i duszpasterze poszukują coraz bardziej skutecznych form pomocy. Koncepcja pracy grup „Wreszcie żyć” nawiązuje do tradycji 12 kroków Anonimowych Alkoholików, ale ukierunkowana jest na niesienie pomocy w sferze psychicznej i duchowej ludziom przeżywającym różnorakie problemy. Uwzględnia  chrześcijańską koncepcję Boga osobowego i Jezusa Chrystusa- Zbawiciela człowieka grupa jest jednak ponad konfesyjna. Udział w pracy jest ciekawą ofertą dla osób poranionych i tęskniących za autentyczną miłością szukających pomocy w duszpasterstwie.  12- kroków to droga na której przyznaję się przed Bogiem i ludźmi do bolesnej rzeczywistości mojego życia i doświadczam pomocy. Doświadczenie pokazuje że wielu uczestników żyje w poczuciu ogromnego wewnętrznego osamotnienia, uczestnictwo w grupie zwłaszcza wtedy kiedy nie czuje się najlepiej pozwala przezwyciężać wewnętrzną izolację. Program pracy opiera się na 12 krokach pomagających uczestnikowi w znalezieniu kierunku pracy nad własnym rozwojem.

1.  Wreszcie pokonani
Krok 1.   „Przyznaliśmy,że jesteśmy bezsilni wobec naszych uzależnień i problemów, i że nie radzimy sobie z naszym życiem.”

2.  Już nigdy sam…
Krok 2.   „Uwierzyliśmy, że moc większa do nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie.”

3.  Oddać siebie Bogu
Krok 3.  „Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie Opiece Boga, na ile Go pojmujemy.”

4.  Wreszcie poznać siebie
Krok 4.  „Zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi duszy.”

5.  Wreszcie zająć stanowisko
Krok 5.  „Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.”

6.  Gotów do zmiany?
Krok 6.  „Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił na od wszystkich wad charakteru.”

7.  Zgoda, gotowość przemiany
Krok 7.  „Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.”

8.  Zaprowadzić we wszystkim ład
Krok 8.  „Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.”

9.  Wreszcie znów dobrze
Krok 9.  „Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniło by to ich lub innych.”

10.  Natychmiast!
Krok 10.  „Prowadzimy nadal rachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.”

11.  Przeżyć relację do Boga
Krok 11.  „Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, na ile Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.”

12.  Być świadkiem
Krok 12. „Przebudzeni duchowo w rezultacie tych „Kroków”, staraliśmy się nieść przesłanie innym ludziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.”

Zapraszamy do to tej niezwykłej przygody!

Reklamy
%d blogerów lubi to: